Teller

zaterdag 30 mei 2015

30052015

Het DvhN vandaag over de verhuizing van Lian Veenstra: De raadsvergadering was voor Veenstra donderdagavond dubbel zwaar. Eerst moest ze door het stof voor haar houding in de discussie over de angstcultuur in het gemeentehuis. Zij en haar collega-wethouders overleefden eenmotie van wantrouwen. Daarna konden de twee andere collegeleden opgelucht achterover leunen. Zo niet wethouder Veenstra. Ze gaat verhuizen naar Veendam. Dat strookt niet met artikel 10 van de Gemeentewet. Daarin staat onder meer dat een wethouder ingezetene van de gemeente moet zijn, de zogenoemde woonplaatsvereiste. Als de wethouder niet langer aan deze vereiste voldoet, volgt volgens de regel der wet ontslag.
Veenstra riep na de raadsvergadering in april de fractievoorzitters bij elkaar en vroeg om de ontheffing. Begin mei diende ze een officieel verzoek in. ,,Ik ben mij ervan bewust dat niet verlenen van de gevraagde ontheffing leidt tot mijn ontslag, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn verhuizing naar een andere gemeente geen enkele invloed heeft op de voeling en binding met de gemeente die ik nu heb’’, schreef zij.
Burgemeester Rein Munniksma steunde haar verzoek: ,,Uit onderzoek is gebleken dat gemeenteraden waarde hechten aan het woonplaatsvereiste, maar dat bestuurlijke kwaliteiten voorop staan.’’ In eerste instantie hadden de meeste fractievoorzitters gezegd dat ze geen probleem hadden met de verhuizing. In de raad van afgelopen donderdag keerden de PvdA en Kritisch Menterwolde op hun schreden terug. De wethouder wist waar ze aan begon, toen ze haar functie aanvaardde, meende Markus Ploeger van Kritisch Menterwolde. ,,Wie hier niet wil wonen, moet geen wethouder worden.’’ Hij kreeg echter alleen steun van de PvdA.

vrijdag 29 mei 2015

29052015

Het DvhN heeft vandaag weer een grote ruimte ingeruimd voor Menterwolde op de voorpagina. Knieval college Menterwolde kopt de krant. Daarna vervolgend met "De drie overgebleven wethouders van Menterwolde overleefden gisteravond ternauwernood een motie van wantrouwen. Eerder op de dag stapte wethouder Jan Batelaan (VVD) zelf op. Tijdens een raadsvergadering over het rapport over de angstcultuur in het gemeentehuis gingen de drie wethouders diep door het stof. Lian Veenstra (SP), Jan Velthuis (Menterwolde Gewoon) en Roelof Vos (Menterwolde Gewoon) boden meerdere malen hun excuses aan. Dat was niet genoeg voor de oppositiepartijen CDA, PvdA, Kritisch Menterwolde, PvdA en GroenLinks. Zij dienden een motie van wantrouwen in. Ze noemden het ‘slappe excuses’. Ook het ontbreken van verbetervoorstellen, stak de oppositie. Dit college is kennelijk niet in staat de regie te voeren, verwoordde GroenLinks het brede ongenoegen. De coalitiepartijen– 9 vande 15 zetels – steunden de motie niet. Maar het signaal dreunde door in het gemeentehuis. SP-wethouder Veenstra maakte meerdere malen en timide haar excuses. ,,Ik weet dat excuses of achteraf zeggen dat we het niet goed zagen niet alle wonden heelt.’’
Voordat er over de motie gestemd kon worden, hield burgemeester Rein Munniksma een pleidooi voor het aanblijven van de wethouders. ,,Laat ons nu de dingen doen om zaken te verbeteren. Oordeel later en trek dan mogelijke consequenties.’’

donderdag 28 mei 2015

28052014

Vandaag de raadsvergadering waarin dit rapport wel de meeste tijd in zal gaan nemen. Over de uitkomst kan ik geen zinnig woord zeggen, want politiek is voor velen een spel, maar niet iedereen hanteert dezelfde spelregels.

Update 12:10 De vragen van de VVD voor vanavond met een korte inleiding.

De VVD heeft absoluut niet de intentie het college te laten vallen. We willen het beste voor Menterwolde en haar inwoners, de belastingbetaler. Het is onze taak als raadsleden ons hiervoor in te zetten. De portemonnee van de gemeente is praktisch leeg en kan extra mensen op wachtgeld niet dragen. We zijn ons er van bewust dat we er niet zijn door één zondebok aan te wijzen. Het probleem is groter dan dat. Alleen als college, raad en personeel, met elkaar, kunnen we dit te boven komen. Met deze coalitie willen wij ons inzetten voor Menterwolde, onder andere richting de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Inmiddels zijn veel mensen beschadigd geraakt. Laten we hier mee stoppen. Wij twijfelen niet aan gevoelens en emoties, emoties zijn ook feiten. Juist daarom is het van belang zorgvuldig met deze kwestie om te gaan. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als VVD voelen. Wij moeten ons werk kunnen doen. Het voor de hand liggende instrument van een raadsfractie is het stellen van vragen. Dat doen we bij deze.

Vragen VVD Menterwolde rapport GITP

1. In het rapport staat dat met de komst van dhr vd Wal in nov 2011 de negatieve sfeer is begonnen. Maar op die datum is niet dhr vd Wal, maar interim-secretaris Kolhorn begonnen. Dhr. vd Wal is op 1 maart 2012 in dienst getreden.
Waarom hebben GITP en het college dit niet gecheckt?

2. In het rapport wordt dhr vd Wal verweten dat hij MT-leden van hun posities zou hebben gehaald. Maar dat is niet door hem gedaan, deze mensen zijn onder de toenmalige secretaris vertrokken uit het MT. Bij diens vertrek zat alleen nog dhr Kaynak in het MT.
Waarom verwijten GITP en het college dit dan dhr vd Wal?

3. We hebben gehoord dat GITP in totaal 70 namen heeft gekregen van mensen die ze konden interviewen. Enig rekenwerk brengt ons tot de conclusie dat 24 van hen menen ofwel bij zichzelf ofwel bij collega's 'angst' te hebben ervaren. 24/70 = 34%. Hoe komen GITP en het college dan tot de conclusie dat 60% vd medewerkers angst zou ervaren?

4. Wij hebben in het rapport gezocht naar feiten, maar vinden alleen veronderstellingen. Hoe heeft GITP de veronderstellingen gecheckt en hoe heeft het college dit gedaan? En waarom staan er eigenlijk geen feiten in het rapport? Als je zulke zware conclusies trekt, moeten er toch controleerbare feiten aan ten grondslag liggen? Welke zijn dat?

5. GITP rapporteert dat tot nov 2011 de organisatie was gericht op continuïteit en stabiliteit. Maar de gemeenteraad heeft op 6 febr 2013 een stuk vastgesteld waarin duidelijk staat "De ontwikkeling van de organisatie heeft jarenlang op een laag pitje gestaan". Daarom heeft de raad ook veel geld (ruim €1 mln) beschikbaar gesteld om in de organisatie te investeren. Het ging dus niet om stabiliteit en continuïteit, maar om stilstand en achterlopen in ontwikkeling.
Waarom heeft GITP dit niet in het rapport vermeld?

6. Voorzover wij kunnen achterhalen heeft dhr vd Wal gewoon uitvoering gegeven aan een raadsbesluit en een groot aantal collegebesluiten en zijn er door hem geen maatregelen getroffen buiten het college om. Als dit niet klopt, kan het college dan aangeven bij welke gelegenheden dhr vd Wal eigenmachtig te werk is gegaan?

7. Wij hebben begrepen dat dhr vd Wal weliswaar door GITP is geïnterviewd, maar dat hij daarbij niet is geconfronteerd met de aantijgingen in zijn richting. Klopt onze informatie? En zo ja, wat vindt het college ervan dat dhr vd Wal van de onderzoekers niet de kans heeft gekregen om zijn visie te geven op de aantijgingen in zijn richting?

8. Wij hebben begrepen dat ook het college dhr vd Wal niet de kans heeft gegeven om zich te verweren. Nog vóór dhr vd Wal het rapport had kunnen lezen is hem al door de voorzitter verteld dat hij kon gaan. Wat vindt het college van deze handelswijze?

9. In 2013 heeft dhr vd Wal een functioneringsgesprek gehad met het college. Dit heeft in 2014 geleid tot het verhogen van zijn vergoeding met een hele salarisschaal. We mogen dus aannemen dat de beoordeling zeer positief was. Klopt deze informatie?10. Op welke manier heeft het college erover nagedacht dat het ontslaan van een ambtenaar met 38 dienstjaren en een positieve beoordeling waarschijnlijk erg veel geld gaat kosten? Op welke wijze wordt de dekking voor de te verwachten kosten geregeld?

11. Wij hebben begrepen dat ook een fors aantal medewerkers die zeer tevreden zijn over de sfeer op het werk door GITP is geïnterviewd. Waarom vinden wij in het rapport zo weinig terug over de inhoud van deze gesprekken? Dat lijkt ons voor een evenwichtige rapportage tenminste wel belangrijk.

12. De Ondernemingsraad heeft in zijn brief aan het presidium laten weten dat er door de werkgever in 2014 adequaat is gereageerd op een misstand. Wij weten allen dat dit gaat over het ontslag van de directeur. Wij hebben gehoord dat een aantal medewerkers bij GITP heeft geklaagd over de handelwijze van de directeur. Waarom vinden wij hierover zo weinig terug in het rapport? Als van de 24 klagers bijvoorbeeld 8 het hebben gehad over de directeur, dan komen de getrokken conclusies in een ander daglicht te staan.

13. Wij lezen in het rapport vooral angst voor verandering. Waarom heeft GITP niet veel duidelijker uitgelegd dat grote veranderingen in àlle organisaties grote weerstand oproepen en alles onder het kopje 'angstcultuur' geplaatst? En waarom heeft het college dat zo overgenomen?

14. Wat maakt dat het college nu blijkbaar geen waarde meer hecht aan het feit dat het college zelf, de OR, het MT, de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en (ongevraagd) de vakbond FNV allen onafhankelijk van elkaar hebben gesteld dat ze zich niet herkennen in het beeld van een angstcultuur? Hebben die zich dan allemaal vergist? Hoe verklaart u dat?

15. Wat heeft in het algemeen het college bewogen om het rapport niet gelijk te publiceren? Te bedenken was toch dat WOB-verzoeken zouden volgen?

16. Klopt het dat alle gespreksverslagen al vernietigd zijn, waardoor het onmogelijk is om een second opinion te krijgen? Wat vindt u hiervan?

17. Tijdens het onderzoek heeft een van de fractievoorzitters tegen alle afspraken in met de pers gesproken en haar twijfels uitgesproken over de onafhankelijkheid en de waarde van het onderzoek. Welke gevolgen heeft die actie gehad voor het verloop en de uitkomsten van het onderzoek?18. Wij gaan ervan uit dat het college, net als wij, heel kritisch naar het rapport heeft gekeken. Kan het college ons vertellen welke van de bovengenoemde vragen door het college zelf aan GITP zijn gesteld?

woensdag 27 mei 2015

27052015

Zeer matig en van een bedroevend niveau. Dat is ongeveer de strekking van het VVD-oordeel over het rapport van bureau GITP dat door Menterwolde was ingehuurd las ik vanmorgen in het DvhN. Ze moesten de angstcultuur onderzoeken waar Dagblad van het Noorden over had geschreven. GITP constateerde een sfeer van angst en intimidatie. Het kostte gemeentesecretaris Henk van der Wal de kop. Ten onrechte, vindt de VVD. Het rapport staat vol waardeoordelen en weinig feiten. ,,Ik neem het niet voor hem op.Maar ik zet wel kanttekeningen bij het rapport’’, zegt VVD-fractievoorzitter Mieke Bos. Andere fracties reageren verbaasd en verbolgen. Meerdere raadsleden noemen de VVD-verklaring een complete verrassing. ,,Je zou dit ook kunnen zien als een motie van wantrouwen aan het college’’, zegt SP fractievoorzitter Vincent Buffinga. Volgens Bos kloppen de cijfers die GITP en het college van Menterwolde naar buiten brachten niet. Het kan niet zo zijn dat 60 procent van de ambtenaren last heeft van een angstcultuur, rekent Bos stellig voor. Uit een rekensom van de liberalen zou blijken dat het nooit meer dan 34 procent kan zijn die mogelijk last heeft gehad van een angstcultuur. Maar onderzoeksbureau GITP geeft in het rapport aan dat 60 procent van de ondervraagde ambtenaren een angstcultuur ondervond. Ook wrijft GITP Van der Wal zaken aan terwijl hij niet in dienst was, zegt Bos die stelt dat juist veel ambtenaren heel erg tevreden waren. Ze wil weten waarom die niet zijn gehoord. Ook schrijft ze dat Van der Wal geen weerwoord mocht leveren. Dat klopt niet. Er is zelfs een apart hoofdstuk met zijn visie op het geheel.
De houding van de VVD zette niet alleen kwaad bloed bij andere fracties. Ook oud-gemeentesecretaris Klaas Nieland reageerde gisteravond in de richting van de krant. Hij had Bos gehoord bij RTV Noord waarin ze stelde dat juist Nieland verantwoordelijk was voor de degradatie van leden van het management. ,,Waar haalt ze het vandaan’’, briest Nieland die 22 jaar gemeentesecretaris was. Volgens hem heeft hij Bos direct gebeld. ,,Ze stelt dat ze een informant
heeft. En daar baseert ze zich op? Op één informant. Terwijl het aantoonbaar onjuist is. En dan verwijt je GITP onzorgvuldig te zijn.’’
Morgenavond praat de raad over het 13 pagina’s tellende rapport. Dat liegt er niet om. Medewerkers wantrouwden de gemeentesecretaris, het management, oud-burgemeester Van Zuijlen en elkaar. Meerdere ambtenaren hadden het gevoel monddood te worden gemaakt en noemden Van der Wal ‘onberekenbaar’. Het ziekteverzuim lag met 9,07 procent fors hoger dan het landelijk gemiddelde (4,4 procent). Terwijl tal van ambtenaren zich niet eens ziek durfden te melden. Sommige managementleden gingen zelfs op de stoel van de bedrijfsarts zitten, constateerde GITP.

dinsdag 26 mei 2015

26052015

Eind januari kreeg Dagblad van het Noorden harde kritiek van burgemeester en wethouders van Menterwolde over publicaties over een angstcultuur op het gemeentehuis las ik vanmorgen in dezelfde krant. Ook de fractievoorzitters van Kritisch Menterwolde en PvdA kregen er flink van langs. Het huidige college van B en W (Zonder BM van Zuijlen die is opgestapt. Appie) biedt nu schriftelijk zijn excuses aan. In een rapport dat donderdag in de gemeenteraad van Menterwolde wordt besproken, staat dat het college in een eerder stadium de aard en omvang van de problematiek en de forse impact op het personeel heeft onderschat. ,,Het college realiseert zich ook dat de brief van 27 januari 2015 en met name de passages richting twee fractievoorzitters en de pers niet passend zijn.’’

zondag 24 mei 2015

24052015GJ had het goed. De foto is genomen aan de Drostenlaan in Zuidbroek en de fotograaf keek richting Uiterburen.

zaterdag 23 mei 2015

23052015

Op de voorpagina van het DvhN las ik dat vanaf 2019 het gas uit Groningen minder nodig is. Daartoe wordt bij Zuidbroek een groot stikstofmengstation gebouwd. De keuze voor Zuidbroek is nog niet definitief. Voor minister Kamp besluit wil hij overleg met betrokken omwonenden, gemeenten en provincie Groningen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werkzaamheden in 2017 beginnen. Die vergen naar verwachting een investering van tientallen miljoenen euro’s.

vrijdag 22 mei 2015

22052015

Nog voordat de rechter uitspraak kan doen is gevoelige informatie over windplannen in Groningen per ongeluk openbaar gemaakt las ik op pagina 2 van het DvhN. Het gaat om het verslag van een overleg tussen de provincie en RWE. De energieproducent vindt dat het stuk concurrentiegevoelige informatie bevat en had de rechter gevraagd geheimhouding op te leggen. De provincie wil het gespreksverslag vrijgeven.
Stichting Platform Tegenwind N33 en Storm Meeden hebben om openbaarmaking verzocht. De actiegroepen doen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), omdat ze willen weten wat provincie en RWE met elkaar ‘bedisselen'. De zaak stond donderdag op de rol bij de rechtbank. Deze week werd duidelijk dat de bladzijden met informatie die RWE graag vertrouwelijk wil houden, toch aan alle partijen zijn verzonden.
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) spreekt van miscommunicatie tussen provincie en rechtbank. In de enveloppen met stukken aan de rechtbank zat ook het bewuste gespreksverslag. Jan Hendriks van Storm Meeden wil niet bevestigen dat hij de buit binnen heeft.
Uit het verslag van het gesprek in 2013 tussen oud-gedeputeerde William Moorlag (PvdA) en projectleiders van RWE blijkt dat bij windplannen de belangen van dit bedrijf hier en daar op gespannen voet staan met die van energieproducent Nuon. Beiden werken aan grote projecten in Groningen. RWE legt nog eens nadrukkelijk wensen en eisen op tafel.
RWE is zwaar ontstemd. ,,Hoewel wij niets te verbergen hebben, willen we concurrentiegevoelige informatie liever niet openbaar gemaakt zien. We betreuren dan ook dat de correspondentie tussen provincie en RWE toch publiekelijk gemaakt is. We hebben dit de provincie inmiddels laten weten'', aldus RWE-woordvoerder Ronald Sutmuller

donderdag 21 mei 2015

21052015

Nog geen krant, komt goed uit, want ik sta op tijd. Kan ik het laten bij de deur van het slot doen.