Teller

zondag 31 mei 2015

31052015SiKo had het goed. De voormalige kapsalon van Gré Rijskamp bij de Schaive Klabbe in Muntendam.

zaterdag 30 mei 2015

30052015

Het DvhN vandaag over de verhuizing van Lian Veenstra: De raadsvergadering was voor Veenstra donderdagavond dubbel zwaar. Eerst moest ze door het stof voor haar houding in de discussie over de angstcultuur in het gemeentehuis. Zij en haar collega-wethouders overleefden eenmotie van wantrouwen. Daarna konden de twee andere collegeleden opgelucht achterover leunen. Zo niet wethouder Veenstra. Ze gaat verhuizen naar Veendam. Dat strookt niet met artikel 10 van de Gemeentewet. Daarin staat onder meer dat een wethouder ingezetene van de gemeente moet zijn, de zogenoemde woonplaatsvereiste. Als de wethouder niet langer aan deze vereiste voldoet, volgt volgens de regel der wet ontslag.
Veenstra riep na de raadsvergadering in april de fractievoorzitters bij elkaar en vroeg om de ontheffing. Begin mei diende ze een officieel verzoek in. ,,Ik ben mij ervan bewust dat niet verlenen van de gevraagde ontheffing leidt tot mijn ontslag, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn verhuizing naar een andere gemeente geen enkele invloed heeft op de voeling en binding met de gemeente die ik nu heb’’, schreef zij.
Burgemeester Rein Munniksma steunde haar verzoek: ,,Uit onderzoek is gebleken dat gemeenteraden waarde hechten aan het woonplaatsvereiste, maar dat bestuurlijke kwaliteiten voorop staan.’’ In eerste instantie hadden de meeste fractievoorzitters gezegd dat ze geen probleem hadden met de verhuizing. In de raad van afgelopen donderdag keerden de PvdA en Kritisch Menterwolde op hun schreden terug. De wethouder wist waar ze aan begon, toen ze haar functie aanvaardde, meende Markus Ploeger van Kritisch Menterwolde. ,,Wie hier niet wil wonen, moet geen wethouder worden.’’ Hij kreeg echter alleen steun van de PvdA.

vrijdag 29 mei 2015

29052015

Het DvhN heeft vandaag weer een grote ruimte ingeruimd voor Menterwolde op de voorpagina. Knieval college Menterwolde kopt de krant. Daarna vervolgend met "De drie overgebleven wethouders van Menterwolde overleefden gisteravond ternauwernood een motie van wantrouwen. Eerder op de dag stapte wethouder Jan Batelaan (VVD) zelf op. Tijdens een raadsvergadering over het rapport over de angstcultuur in het gemeentehuis gingen de drie wethouders diep door het stof. Lian Veenstra (SP), Jan Velthuis (Menterwolde Gewoon) en Roelof Vos (Menterwolde Gewoon) boden meerdere malen hun excuses aan. Dat was niet genoeg voor de oppositiepartijen CDA, PvdA, Kritisch Menterwolde, PvdA en GroenLinks. Zij dienden een motie van wantrouwen in. Ze noemden het ‘slappe excuses’. Ook het ontbreken van verbetervoorstellen, stak de oppositie. Dit college is kennelijk niet in staat de regie te voeren, verwoordde GroenLinks het brede ongenoegen. De coalitiepartijen– 9 vande 15 zetels – steunden de motie niet. Maar het signaal dreunde door in het gemeentehuis. SP-wethouder Veenstra maakte meerdere malen en timide haar excuses. ,,Ik weet dat excuses of achteraf zeggen dat we het niet goed zagen niet alle wonden heelt.’’
Voordat er over de motie gestemd kon worden, hield burgemeester Rein Munniksma een pleidooi voor het aanblijven van de wethouders. ,,Laat ons nu de dingen doen om zaken te verbeteren. Oordeel later en trek dan mogelijke consequenties.’’

donderdag 28 mei 2015

28052014

Vandaag de raadsvergadering waarin dit rapport wel de meeste tijd in zal gaan nemen. Over de uitkomst kan ik geen zinnig woord zeggen, want politiek is voor velen een spel, maar niet iedereen hanteert dezelfde spelregels.

Update 12:10 De vragen van de VVD voor vanavond met een korte inleiding.

De VVD heeft absoluut niet de intentie het college te laten vallen. We willen het beste voor Menterwolde en haar inwoners, de belastingbetaler. Het is onze taak als raadsleden ons hiervoor in te zetten. De portemonnee van de gemeente is praktisch leeg en kan extra mensen op wachtgeld niet dragen. We zijn ons er van bewust dat we er niet zijn door één zondebok aan te wijzen. Het probleem is groter dan dat. Alleen als college, raad en personeel, met elkaar, kunnen we dit te boven komen. Met deze coalitie willen wij ons inzetten voor Menterwolde, onder andere richting de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Inmiddels zijn veel mensen beschadigd geraakt. Laten we hier mee stoppen. Wij twijfelen niet aan gevoelens en emoties, emoties zijn ook feiten. Juist daarom is het van belang zorgvuldig met deze kwestie om te gaan. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als VVD voelen. Wij moeten ons werk kunnen doen. Het voor de hand liggende instrument van een raadsfractie is het stellen van vragen. Dat doen we bij deze.

Vragen VVD Menterwolde rapport GITP

1. In het rapport staat dat met de komst van dhr vd Wal in nov 2011 de negatieve sfeer is begonnen. Maar op die datum is niet dhr vd Wal, maar interim-secretaris Kolhorn begonnen. Dhr. vd Wal is op 1 maart 2012 in dienst getreden.
Waarom hebben GITP en het college dit niet gecheckt?

2. In het rapport wordt dhr vd Wal verweten dat hij MT-leden van hun posities zou hebben gehaald. Maar dat is niet door hem gedaan, deze mensen zijn onder de toenmalige secretaris vertrokken uit het MT. Bij diens vertrek zat alleen nog dhr Kaynak in het MT.
Waarom verwijten GITP en het college dit dan dhr vd Wal?

3. We hebben gehoord dat GITP in totaal 70 namen heeft gekregen van mensen die ze konden interviewen. Enig rekenwerk brengt ons tot de conclusie dat 24 van hen menen ofwel bij zichzelf ofwel bij collega's 'angst' te hebben ervaren. 24/70 = 34%. Hoe komen GITP en het college dan tot de conclusie dat 60% vd medewerkers angst zou ervaren?

4. Wij hebben in het rapport gezocht naar feiten, maar vinden alleen veronderstellingen. Hoe heeft GITP de veronderstellingen gecheckt en hoe heeft het college dit gedaan? En waarom staan er eigenlijk geen feiten in het rapport? Als je zulke zware conclusies trekt, moeten er toch controleerbare feiten aan ten grondslag liggen? Welke zijn dat?

5. GITP rapporteert dat tot nov 2011 de organisatie was gericht op continuïteit en stabiliteit. Maar de gemeenteraad heeft op 6 febr 2013 een stuk vastgesteld waarin duidelijk staat "De ontwikkeling van de organisatie heeft jarenlang op een laag pitje gestaan". Daarom heeft de raad ook veel geld (ruim €1 mln) beschikbaar gesteld om in de organisatie te investeren. Het ging dus niet om stabiliteit en continuïteit, maar om stilstand en achterlopen in ontwikkeling.
Waarom heeft GITP dit niet in het rapport vermeld?

6. Voorzover wij kunnen achterhalen heeft dhr vd Wal gewoon uitvoering gegeven aan een raadsbesluit en een groot aantal collegebesluiten en zijn er door hem geen maatregelen getroffen buiten het college om. Als dit niet klopt, kan het college dan aangeven bij welke gelegenheden dhr vd Wal eigenmachtig te werk is gegaan?

7. Wij hebben begrepen dat dhr vd Wal weliswaar door GITP is geïnterviewd, maar dat hij daarbij niet is geconfronteerd met de aantijgingen in zijn richting. Klopt onze informatie? En zo ja, wat vindt het college ervan dat dhr vd Wal van de onderzoekers niet de kans heeft gekregen om zijn visie te geven op de aantijgingen in zijn richting?

8. Wij hebben begrepen dat ook het college dhr vd Wal niet de kans heeft gegeven om zich te verweren. Nog vóór dhr vd Wal het rapport had kunnen lezen is hem al door de voorzitter verteld dat hij kon gaan. Wat vindt het college van deze handelswijze?

9. In 2013 heeft dhr vd Wal een functioneringsgesprek gehad met het college. Dit heeft in 2014 geleid tot het verhogen van zijn vergoeding met een hele salarisschaal. We mogen dus aannemen dat de beoordeling zeer positief was. Klopt deze informatie?10. Op welke manier heeft het college erover nagedacht dat het ontslaan van een ambtenaar met 38 dienstjaren en een positieve beoordeling waarschijnlijk erg veel geld gaat kosten? Op welke wijze wordt de dekking voor de te verwachten kosten geregeld?

11. Wij hebben begrepen dat ook een fors aantal medewerkers die zeer tevreden zijn over de sfeer op het werk door GITP is geïnterviewd. Waarom vinden wij in het rapport zo weinig terug over de inhoud van deze gesprekken? Dat lijkt ons voor een evenwichtige rapportage tenminste wel belangrijk.

12. De Ondernemingsraad heeft in zijn brief aan het presidium laten weten dat er door de werkgever in 2014 adequaat is gereageerd op een misstand. Wij weten allen dat dit gaat over het ontslag van de directeur. Wij hebben gehoord dat een aantal medewerkers bij GITP heeft geklaagd over de handelwijze van de directeur. Waarom vinden wij hierover zo weinig terug in het rapport? Als van de 24 klagers bijvoorbeeld 8 het hebben gehad over de directeur, dan komen de getrokken conclusies in een ander daglicht te staan.

13. Wij lezen in het rapport vooral angst voor verandering. Waarom heeft GITP niet veel duidelijker uitgelegd dat grote veranderingen in àlle organisaties grote weerstand oproepen en alles onder het kopje 'angstcultuur' geplaatst? En waarom heeft het college dat zo overgenomen?

14. Wat maakt dat het college nu blijkbaar geen waarde meer hecht aan het feit dat het college zelf, de OR, het MT, de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en (ongevraagd) de vakbond FNV allen onafhankelijk van elkaar hebben gesteld dat ze zich niet herkennen in het beeld van een angstcultuur? Hebben die zich dan allemaal vergist? Hoe verklaart u dat?

15. Wat heeft in het algemeen het college bewogen om het rapport niet gelijk te publiceren? Te bedenken was toch dat WOB-verzoeken zouden volgen?

16. Klopt het dat alle gespreksverslagen al vernietigd zijn, waardoor het onmogelijk is om een second opinion te krijgen? Wat vindt u hiervan?

17. Tijdens het onderzoek heeft een van de fractievoorzitters tegen alle afspraken in met de pers gesproken en haar twijfels uitgesproken over de onafhankelijkheid en de waarde van het onderzoek. Welke gevolgen heeft die actie gehad voor het verloop en de uitkomsten van het onderzoek?18. Wij gaan ervan uit dat het college, net als wij, heel kritisch naar het rapport heeft gekeken. Kan het college ons vertellen welke van de bovengenoemde vragen door het college zelf aan GITP zijn gesteld?

woensdag 27 mei 2015

27052015

Zeer matig en van een bedroevend niveau. Dat is ongeveer de strekking van het VVD-oordeel over het rapport van bureau GITP dat door Menterwolde was ingehuurd las ik vanmorgen in het DvhN. Ze moesten de angstcultuur onderzoeken waar Dagblad van het Noorden over had geschreven. GITP constateerde een sfeer van angst en intimidatie. Het kostte gemeentesecretaris Henk van der Wal de kop. Ten onrechte, vindt de VVD. Het rapport staat vol waardeoordelen en weinig feiten. ,,Ik neem het niet voor hem op.Maar ik zet wel kanttekeningen bij het rapport’’, zegt VVD-fractievoorzitter Mieke Bos. Andere fracties reageren verbaasd en verbolgen. Meerdere raadsleden noemen de VVD-verklaring een complete verrassing. ,,Je zou dit ook kunnen zien als een motie van wantrouwen aan het college’’, zegt SP fractievoorzitter Vincent Buffinga. Volgens Bos kloppen de cijfers die GITP en het college van Menterwolde naar buiten brachten niet. Het kan niet zo zijn dat 60 procent van de ambtenaren last heeft van een angstcultuur, rekent Bos stellig voor. Uit een rekensom van de liberalen zou blijken dat het nooit meer dan 34 procent kan zijn die mogelijk last heeft gehad van een angstcultuur. Maar onderzoeksbureau GITP geeft in het rapport aan dat 60 procent van de ondervraagde ambtenaren een angstcultuur ondervond. Ook wrijft GITP Van der Wal zaken aan terwijl hij niet in dienst was, zegt Bos die stelt dat juist veel ambtenaren heel erg tevreden waren. Ze wil weten waarom die niet zijn gehoord. Ook schrijft ze dat Van der Wal geen weerwoord mocht leveren. Dat klopt niet. Er is zelfs een apart hoofdstuk met zijn visie op het geheel.
De houding van de VVD zette niet alleen kwaad bloed bij andere fracties. Ook oud-gemeentesecretaris Klaas Nieland reageerde gisteravond in de richting van de krant. Hij had Bos gehoord bij RTV Noord waarin ze stelde dat juist Nieland verantwoordelijk was voor de degradatie van leden van het management. ,,Waar haalt ze het vandaan’’, briest Nieland die 22 jaar gemeentesecretaris was. Volgens hem heeft hij Bos direct gebeld. ,,Ze stelt dat ze een informant
heeft. En daar baseert ze zich op? Op één informant. Terwijl het aantoonbaar onjuist is. En dan verwijt je GITP onzorgvuldig te zijn.’’
Morgenavond praat de raad over het 13 pagina’s tellende rapport. Dat liegt er niet om. Medewerkers wantrouwden de gemeentesecretaris, het management, oud-burgemeester Van Zuijlen en elkaar. Meerdere ambtenaren hadden het gevoel monddood te worden gemaakt en noemden Van der Wal ‘onberekenbaar’. Het ziekteverzuim lag met 9,07 procent fors hoger dan het landelijk gemiddelde (4,4 procent). Terwijl tal van ambtenaren zich niet eens ziek durfden te melden. Sommige managementleden gingen zelfs op de stoel van de bedrijfsarts zitten, constateerde GITP.

dinsdag 26 mei 2015

26052015

Eind januari kreeg Dagblad van het Noorden harde kritiek van burgemeester en wethouders van Menterwolde over publicaties over een angstcultuur op het gemeentehuis las ik vanmorgen in dezelfde krant. Ook de fractievoorzitters van Kritisch Menterwolde en PvdA kregen er flink van langs. Het huidige college van B en W (Zonder BM van Zuijlen die is opgestapt. Appie) biedt nu schriftelijk zijn excuses aan. In een rapport dat donderdag in de gemeenteraad van Menterwolde wordt besproken, staat dat het college in een eerder stadium de aard en omvang van de problematiek en de forse impact op het personeel heeft onderschat. ,,Het college realiseert zich ook dat de brief van 27 januari 2015 en met name de passages richting twee fractievoorzitters en de pers niet passend zijn.’’

maandag 25 mei 2015

zondag 24 mei 2015

24052015GJ had het goed. De foto is genomen aan de Drostenlaan in Zuidbroek en de fotograaf keek richting Uiterburen.

zaterdag 23 mei 2015

23052015

Op de voorpagina van het DvhN las ik dat vanaf 2019 het gas uit Groningen minder nodig is. Daartoe wordt bij Zuidbroek een groot stikstofmengstation gebouwd. De keuze voor Zuidbroek is nog niet definitief. Voor minister Kamp besluit wil hij overleg met betrokken omwonenden, gemeenten en provincie Groningen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werkzaamheden in 2017 beginnen. Die vergen naar verwachting een investering van tientallen miljoenen euro’s.

vrijdag 22 mei 2015

22052015

Nog voordat de rechter uitspraak kan doen is gevoelige informatie over windplannen in Groningen per ongeluk openbaar gemaakt las ik op pagina 2 van het DvhN. Het gaat om het verslag van een overleg tussen de provincie en RWE. De energieproducent vindt dat het stuk concurrentiegevoelige informatie bevat en had de rechter gevraagd geheimhouding op te leggen. De provincie wil het gespreksverslag vrijgeven.
Stichting Platform Tegenwind N33 en Storm Meeden hebben om openbaarmaking verzocht. De actiegroepen doen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), omdat ze willen weten wat provincie en RWE met elkaar ‘bedisselen'. De zaak stond donderdag op de rol bij de rechtbank. Deze week werd duidelijk dat de bladzijden met informatie die RWE graag vertrouwelijk wil houden, toch aan alle partijen zijn verzonden.
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) spreekt van miscommunicatie tussen provincie en rechtbank. In de enveloppen met stukken aan de rechtbank zat ook het bewuste gespreksverslag. Jan Hendriks van Storm Meeden wil niet bevestigen dat hij de buit binnen heeft.
Uit het verslag van het gesprek in 2013 tussen oud-gedeputeerde William Moorlag (PvdA) en projectleiders van RWE blijkt dat bij windplannen de belangen van dit bedrijf hier en daar op gespannen voet staan met die van energieproducent Nuon. Beiden werken aan grote projecten in Groningen. RWE legt nog eens nadrukkelijk wensen en eisen op tafel.
RWE is zwaar ontstemd. ,,Hoewel wij niets te verbergen hebben, willen we concurrentiegevoelige informatie liever niet openbaar gemaakt zien. We betreuren dan ook dat de correspondentie tussen provincie en RWE toch publiekelijk gemaakt is. We hebben dit de provincie inmiddels laten weten'', aldus RWE-woordvoerder Ronald Sutmuller

donderdag 21 mei 2015

21052015

Nog geen krant, komt goed uit, want ik sta op tijd. Kan ik het laten bij de deur van het slot doen.

woensdag 20 mei 2015

20052015

Van de site Binnenlands Bestuur

Aziz Kaynak, ontslagen locosecretaris van de gemeente Menterwolde, heeft de raad van Menterwolde een brief gestuurd met het verzoek zijn zaak eind deze maand mee te nemen in de bespreking van het rapport over de vermeende angstcultuur in de gemeente.

Verstoorde verhoudingen
Half april 2014 ontving Kaynak, die al sinds 1992 bij de gemeente Menterwolde werkte en sinds maart als directeur beleid en samenleving, zijn ontslagbrief. In september werd hij op non-actief gezet. Volgens het college was dit naar aanleiding van verstoorde verhoudingen tussen Kaynak en het college, inclusief de inmiddels op non-actief gezette gemeentesecretaris Henk van der Wal.

Gesprek in wachtkamer
Volgens Kaynak is de reden voor het ontslag dat hij in de wachtkamer van de dokterspost in Zuidbroek sprak met oud-gemeentesecretaris Klaas Nieland en zich daarin negatief uitliet over de gemeentesecretaris en enkele collegeleden. Volgens lokale media zou de partner van een collegelid dit hebben doorgegeven aan het college. ‘Vooral het feit dat ik heb gesproken met de heer Nieland als oud-gemeentesecretaris is mij daarbij ernstig aangerekend vanwege het feit dat er een verstoorde relatie zou bestaan tussen de heer Nieland en de gemeente Menterwolde. Een en ander betekent dat ik geen contact zou mogen hebben met de heer Nieland.’

Oostblokpraktijken
Kaynak schrijft verder dat hij altijd goed heeft samengewerkt met Nieland en die op zijn beurt niet op de hoogte was van verstoorde verhoudingen tussen hem en de gemeente Menterwolde. ‘Het lijken welhaast voormalige Oostblokpraktijken dat personen wordt verboden contacten te onderhouden met een oud-collega.’ Volgens Kaynak kan een gesprek met een oud-college die hij toevallig tegenkwam niet leiden tot de drastische maatregel van ontslag. ‘Nog afgezien van het feit met welk recht men kan verbieden contacten te onderhouden met collega's dan wel oud-collega's.’ Hij vecht zijn ontslag dan ook juridisch aan.

Rapport: angstcultuur
Eind april is een onderzoek naar de vermeende angstcultuur in de ambtelijke organisatie van de gemeente Menterwolde afgerond en naar de raad gestuurd. Uit dit nog geheime rapport zou blijken dat inderdaad sprake was van een ongekende angstcultuur, veroorzaakt door de gemeentesecretaris die als gevolg daarvan op non-actief is gesteld. Lees hier de reacties van raadsleden op dat rapport. Kaynak verzoekt de raadsleden zijn zaak in dit kader nog eens tegen het licht te houden en is bereid correspondentie te verstrekken.

Geen schoonheidsprijs
Matty Siersema, oud-wethouder en nu raadslid voor oppositiepartij Kritisch Menterwolde, heeft de brief nog niet met haar fractie besproken. ‘Persoonlijk vind ik dat de wijze waarop de heer Kaynak is ontslagen geen schoonheidsprijs verdient. De gronden waarop dit is gebeurd vind ik schandalig.’ Volgens Siersema is zij in 2013 als wethouder opgestapt vanwege het personeelsbeleid. ‘Uit het rapport blijkt dat ik volkomen gelijk heb gekregen. Er moesten mensen weg: de gemeentesecretaris, de heer Kaynak en burgemeester Van Zuijlen. Die zijn nu allemaal weg, alleen blijft Van Zuijlen maar trappen. Het schort bij hem aan moreel besef.’

Zaak-Kaynak is voorbeeld personeelsbeleid
Voor haar bevat het rapport geen nieuws. De brief van Kaynak neemt ze mee in de bespreking van het rapport. ‘In het licht van hoe met personeel is omgegaan. Hij is een voorbeeld hoe op onzorgvuldige wijze mensen zijn beschadigd. Zelf vind ik het niet erg dat hij weg is. Dat begrijpt hij zelf ook.’ Op 28 mei zal de raad het rapport bespreken. Siersema: ‘Daarna zal waarschijnlijk een samenvatting worden vrijgegeven. Ik ben zelf voor zoveel mogelijk transparantie.’

Aziz Kaynak zelf was helaas niet voor commentaar bereikbaar.

dinsdag 19 mei 2015

19052015

Druk, druk en nog eens druk, dus vandaag geen Appie achter de bar. Dat hoeft geen probleem te zijn, want het is hier niet de tweede kamer waar de conversatie via de voorzitter moet lopen. Zonder mij achter de bar kan een goed gesprek ook, misschien wel beter.

maandag 18 mei 2015

18052015

Inktvis en Pinquin gaan intensief samenwerken

In het nieuwe zwemseizoen gaan zwemverenigingen De Inktvis uit Hoogezand-Sappemeer en De Pinquin uit Zuidbroek intensief met elkaar samenwerken. Naast samenwerking op het vlak van trainingen gaan de wedstrijdzwemmers van beide verenigingen samen deelnemen aan wedstrijden in een zogenaamde Startgemeenschap. ‘We gaan onze krachten bundelen om tot goede en leuke zwemprestaties te komen’, aldus voorzitter René Damhoff van De Inktvis. Beide clubs hebben te maken met een daling van actieve wedstrijdzwemmers. Oorzaken zijn mogelijk de krimp van de bevolking, de afname van de populariteit van sporten in clubverband en stijgende kosten. ‘We wachten niet af en willen beide op tijd investeren in de toekomst, gericht op een vitaal zwemklimaat en zwemsport’, zegt voorzitter Nico Altena van De Pinquin. Door de samenwerking ontstaat een grotere en bredere wedstrijdgroep, waarin zwemmers van beide verenigingen elkaar stimuleren tot het behalen van mooie zwemresultaten. De verenigingen hebben hun voornemen laten weten aan de landelijke zwembond KNZB.

Geen fusie

De intensieve samenwerking is gericht op de wedstrijdzwemmers van beide verenigingen voor een periode van twee jaar. In deze periode gaan de wedstrijdzwemmers uitkomen onder de naam Inktvis – De Pinquin. We kunnen dan met ongeveer 70 wedstrijdzwemmers aan de start verschijnen en dat is een mooie sterke groep met perspectief op sportief gebied. Ook zijn er minder vrijwilligers nodig voor jury en ploegleiding door de samenwerking. Afgelopen jaar hebben beide verenigingen al samengewerkt op het vlak van trainingen en trainers. ‘Bij de andere onderdelen van onze zwemverenigingen veranderen we niet veel. We blijven ook beide in onze ‘thuis-zwembaden’ zwemmen in Hoogezand en in Zuidbroek en ook blijven er twee besturen’, aldus Damhoff.

Toekomstgericht

De keuze voor intensieve samenwerking op het vlak van wedstrijdzwemmen is gericht op het toekomstbestendig maken van de zwemsport. De afgelopen jaren zie je de belangstelling voor sporten in verenigingsverband en daarmee ook voor het zwemmen bij een vereniging in Nederland afnemen. Ook hebben beide verenigingen te maken met een beperkt aantal vrijwilligers en staat de beschikbaarheid van voldoende zwemwater voor de zwemsport in onze regio onder druk. ‘Natuurlijk kun je afwachten, maar wij kiezen ervoor een stap vooruit te zetten. We willen de dromen van onze zwemmers zo goed mogelijk ondersteunen!’, aldus Altena. Beide verenigingen anticiperen op deze wijze ook op de aanstaande gemeentelijke herindeling.

zondag 17 mei 2015

17052015GJ heeft het goed. Het is de wijzerplaat van het uurwerk dat in de toren zit van Zuidbroek.

zaterdag 16 mei 2015

16052015

De krant van zaterdag lees ik meestal op zondag. Zag wel op de voorpagina dat de VVD in de tweede kamer wil dat er nog eens gekeken wordt of de windparken waar veel weerstand tegen is niet op een andere plek kunnen. Ook een artkel over de Fennaheerd in Noordbroekm, maar zoals gezegd de weekendkrant is voor de zondag, nu alleen even doorgebladerd. Vandaag heb ik andere plannen.

Heb nog wel een vraagje.
In de wet staat dat en wethouder binnen de gemeentegrens moet wonen, maar dat de gemeenteraad een ontheffing daarvoor kan geven. Zo kan "kwaliteit" van buiten worden aangetrokken. In het Oldambt en Hoogezand heeft de SP wethouders van buiten de gemeente. In Menterwolde gaat het andersom, wethouder Lian Veenstra ruilt Menterwolde in voor Veendam. Moet ze nu ook afscheid nemen als wethouder of mag ze blijven zitten van de klanten van het Golden Peerd?

vrijdag 15 mei 2015

15052015

De laatste werkdag van een gebroken week, en dan weer weekend.

donderdag 14 mei 2015

14052015

Vandaag de dag van Noordbroek met weer nieuwe deelnemers. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Misschien ontmoeten wij elkaar vandaag in Noordbrouk.

woensdag 13 mei 2015

13052015

Zou niet weten waar mee te openen, soms is de krant een bron tot inspiratie, maar die ligt nog niet op de mat. Een goede kroeghouder is ook zelf niet teveel aan het woord, dus kom maar op met de verhalen andere kant van de bar.

dinsdag 12 mei 2015

12052015

De ondernemingsraad van onze gemeente treedt terug naar aanleiding van het rapport over de angstcultuur op het gemeentehuis. Na de rumoerige tijd van de afgelopen weken en de positie van de 0R daarin, voelt niet iedere ambtenaar zich gesteund door de OR. Hiervoor heeft de 0R alle begrip, staat in de persverklaring.

maandag 11 mei 2015

11052015

Vandaag weer vroeg de weg op, dus een korte opening. Het woord is aan de klant!

zondag 10 mei 2015

10052015Niet geraden. Het is de Noorderstraat in Noordbroek met een prachtige ereboog om de viering van zeventig jaar bevrijding luister bij te zetten.

zaterdag 9 mei 2015

09052015

Wie het DvhN heeft kan een groot interview lezen van Bas van Sluis met Matty Siersema. Zij doet daarin nogal wat uitspraken. Vooral de voormalige BM krijgt er genadeloos van langs. Matty is volgens het interview blij dat ze niet meer als dorpsgek wordt gezien, maar dat ze wel degelijk gelijk had. Voor wie de krant niet heeft, toch het interview wil lezen, dat kan. Even een mailtje naar het Golden Peerd, want service is nog steeds onze reclame!

vrijdag 8 mei 2015

08052015

Slim zijn is leuk las ik vanmorgen in het DvhN, maar té slim is soms lastig. Daarom is vorig jaar een ontmoetingsclub voor hoogbegaafde kinderen gestart in Veendam. De HB Club, waar kinderen om de drie weken samen activiteiten ondernemen en ervaringen uitwisselen, is zo’n succes dat er inmiddels een wachtlijst is van kinderen uit de wijde omgeving van Veendam. Daarom start in augustus een Hoogbegaafden Club in De Broeckhof in Zuidbroek. De club is bedoeld voor basissschoolkinderen van groep 4 tot en met 8. Ouders en andere belangstellenden zijn 28 mei vanaf 20.00 uur welkom in De Broeckhof voor een informatieavond over de HB Club. Informatie en aanmelden bij Esther Bronsema via 06-37420259 of www.hbclub.nl.

donderdag 7 mei 2015

07052015

Topambtenaar Aziz Kaynak van vecht zijn ontslag aan bij de rechter las ik in het DvhN. Hij heeft de gemeenteraad van Menterwolde gevraagd zijn zaak, na het ontluisterende angstcultuur-rapport, tegen het licht te houden.
Kaynak kreeg op de laatste werkdag van burgemeester Eduard van Zuijlen, 14 april, zijn ontslagbrief. Hij werd in september door Van Zuijlen en gemeentesecretaris Henk van der Wal – met behoud van salaris – op non-actief gezet. Hij zou met voormalig gemeentesecretaris Klaas Nieland hebben gesproken in de wachtruimte van de dokterspost in Zuidbroek. De partner van een van de wethouders hoorde dit gesprek en verklikte dit aan het college. Dat zag hierin aanleiding om Kaynak te schorsen, omdat de verhoudingen verstoord zouden zijn. De inmiddels oud-directeur beleid en samenleving en tevens locogemeentesecretaris van de gemeente accepteert zijn ontslag niet. Hij gaat het aanvechten bij de voorzieningenrechter. Als Kaynak in het gelijk wordt gesteld, zou hij een flinke schadevergoeding kunnen eisen. Kaynak heeft deze week een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Daarin vraagt hij zijn zaak nog eens tegen het licht te houden. Te meer omdat nu onomstotelijk vast is komen te staan dat er wel degelijk een angstcultuur heerst bij de gemeente. Als er al een angstcultuur was, dan zou dat komen door Aziz Kaynak, schreven het voltallige college en de gemeentesecretaris. Hij zou primair verantwoordelijk zijn. Kaynak – die in diezelfde brief werd verweten lid te zijn van een politieke
partij – was overigens nog steeds in dienst bij Menterwolde. Zijn salaris werd gewoon doorbetaald. Na het GITP-onderzoek kwam het college terug op de harde beschuldigingen in die brief van 27 januari. Gemeentesecretaris Henk van der Wal werd op non-actief gesteld en zal niet terugkeren. Van Zuijlen zwaaide twee weken eerder al af als BM. Zijn vertrek zou helemaal niets met het onderzoek naar de angstcultuur te maken hebben, was zijn boodschap. Inmiddels zijn er ook geluiden te horen dat de wethouders van Menterwolde moeten vertrekken.

Appie denkt: Inmiddels zijn er ook geluiden te horen dat de wethouders moeten vertrekken? Toe maar, zet er nog maar vier op wachtgeld, geen probleem, want dan doen we de lasten voor de burger gewoon weer wat hoger. Als ik er een zootje van maak als uitbater van dit café, dan moet ikzelf op de blaren ziten, terecht, maar ik ben het zat om voor de rotzooi die anderen maken de beurs steeds te moeten trekken. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. Een vervroegde herindeling, per direct samengaan met HS en Slochteren is dat niet mogelijk?

woensdag 6 mei 2015

06052015

De feestelijkheden zijn gisteren voor een deel helaas in het water gevallen, maar s'morgens viel het weer gelukkig mee. Vandaag weer een gewone dag. Je komt haast met de dagen in de war.

dinsdag 5 mei 2015

05052015

Zo uit het hoofd weet ik dat er vanmorgen in Noordbroek een optocht is. Bij de NoordSuythoeve een markt. In Zuidbroek op de Gouden Driehoek een markt en vrijmarkt met optredens van Elad en muziekvereniging Oosterbroek. Ook presenteren de bedrijven zich daar vandaag. Wat er in de andere dorpen is dat heb ik zo niet voor de geest, maar er zijn vast wel klanten die dat even willen melden hier aan de bar.
Het Nederlands Politie Orkest verzorgt een Bevrijdingsconcert op 5 mei 2015 in Zuidbroek bij Hotel Van der Valk. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis en wordt ons aangeboden door de gemeente Menterwolde.

maandag 4 mei 2015

04052015

Programma Nationale Herdenking Menterwolde

Noordbroek
18.00 uur Vlag halfstok bij de kerk en het gedenkteken
18.50 uur Inloop in de kerk
19.00 uur Welkom en betekenis 4 mei herdenking
19.05 uur Herdenkingswoorden door wethouder L. Veenstra
19.10 uur Ervaringen bezoek kamp Westerbork
19.15 uur Oorlogsverhaal “Vrijheid”
19.20 uur Kinderen zingen een lied
19.27 uur Vertrek stille tocht naar het monument
19.50 uur Klokluiden
19.58 uur Kranslegging door wethouder Veenstra en de Klokkenluuders, gevolgd door het spelen van
het Taptoe Signaal
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus onder begeleiding van Muziekvereniging Oosterbroek
Ervaringen excursie Westerbork en zang Dameskoor Elk & Ain
20.10 uur Afsluiting en dankwoord door wethouder Veenstra
Na afloop is iedereen welkom om nog een kopje koffie of thee (met cake of koek) te komen drinken in de recreatiezaal
van Gockingaheem.

Zuidbroek
18:00 uur Vlag halfstok bij het gedenkteken
19:30 uur Samenkomst bij dorpscentrum De Broeckhof
19:40 uur Vertrek stille tocht naar het gedenkteken bij het station.
19:52 uur Bijdrage wethouder J.H. Batelaan
19:58 uur Kranslegging door wethouder Batelaan, gevolgd door het spelen van het Taptoe Signaal
20:00 uur Twee minuten stilte
20:02 uur Wilhelmus en afsluiting door wethouder Batelaan.
Na afloop is iedereen welkom om koffie of thee te komen drinken in De Broeckhof.
Aansluitend speelt Jong Toveroos de musicalvoorstelling Anne en Almaz, over de
Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging en wat de oorlog nu nog voor ons betekent.

Muntendam
18:00 uur Vlag halfstok bij het gemeentehuis en de Hervormde Kerk
18:50 uur Verzamelen bij de Baptistenkerk voor de stille tocht
19:00 uur Vertrek stille tocht, langs de stolpersteine in de Kerkstraat, naar de Hervormde kerk
19:15 uur Aanvang programma in de kerk
19:16 uur Koraalmuziek door muziekvereniging Elad
19:20 uur Bijdrage leerlingen basisscholen
19:25 uur Bijdrage Johan Scholtens
19:35 uur Koraalmuziek muziekvereniging Elad
19.39 uur Bijdrage leerlingen basisscholen
19:41 uur Bijdrage burgemeester R. Munniksma
19:46 uur Koraalmuziek muziekvereniging Elad
19:50 uur Verzamelen bij het gedenkteken | Klokluiden
19:55 uur Koraalmuziek
19:58 uur Kranslegging door burgemeester Munniksma, gevolgd door het spelen van het Taptoe Signaal
20:00 uur Twee minuten stilte
20:02 uur Wilhelmus en afsluiting door burgemeester Munniksma
Aansluitend is er gelegenheid om zelf meegebrachte bloemen te leggen en koffie, thee of fris te drinken in de kerk.
Tijdens het leggen van bloemen speelt Elad koraalmuziek.

Meeden
18:00 uur Vlag halfstok bij het dorpshuis en het bezinningsmonument
19:10 uur Inloop in het dorpshuis met muziek
19:15 uur Welkomstwoord door Peter de Haan van het 4 mei comité
Aan het programma werken mee:
- Leerlingen van de beide basisscholen (de groepen 7 en 8 zijn op 2 april 2015 naar Westerbork geweest)
- Bé Schmaal, Alex Staal, Marianne van de Velde, Ida Toering, Lia van Geenen, Robert Hemmen,
Wim de Bruyn en Crescendo.
19.50 uur In stilte naar het bezinningsmonument
19.59 uur Spelen van het Taptoe Signaal
20.00 uur Twee minuten stilte
20.03 uur Kranslegging door wethouder J. Velthuis en door leerlingen van obs De Mieden, gevolgd door het spelen van
het Wilhelmus en afsluiting met een gedicht
De bezoekers aan de herdenking worden verzocht een bloem of bloesemtak uit eigen tuin mee te nemen.
Deze zullen worden samengevoegd tot een geheel

zondag 3 mei 2015

03052015JK had het goed. Het is de voormalige pastorie van Zuidbroek tegenver de Petruskerk en toren.

zaterdag 2 mei 2015

02052015

Als uitbater van dit café zit je wel eens te denken als er geen klanten aan de bar zitten, zoals nu op de vroege zaterdagmorgen. Hoe zou dat nu gegaan zijn de laatste jaren op het gemeentehuis? College van B en W wist van niets, personeelsvereniging niet, en ook bij de OR kwamen geen klachten binnen. Althans dat is wat ik begrepen heb. Dan plots komt het rapport met schrikbarende cijfers. Hoe kan dat? Daar zit ik toch een beetje mee. Liegen de personen van voornoemde "organisaties" of kwam hen werkelijk niets ter ore? Als dat laatste het geval is, dan pleit dat ook niet voor de ambtenaren die zich pas uitspraken toen er een onderzoek kwam. De voormalige BM zei voor zijn ambtenaren op te komen, ook raadsleden zeggen dat in de raad en ook hier aan de bar. Dat is goed, maar zouden die ook niet collectief moeten opkomen voor hun en onze belangen? Waarom vonden die elkaar niet en trokken massaal aan de bel? Als individu kun je bang zijn gemangeld te worden, maar samen sta je immers sterk. Mag je de conclusie trekken dat het ook niet sterk is van de ambtenaren op het gemeentehuis dat zij dit hebben laten gebeuren? Dat is toch een vraag die bij mij blijft hangen. Zou daar ook wat over in het rapport staan? Blijven genoeg vragen over voor mij, ben ik de enige, of spelen die vragen ook aan de andere kant van de bar?

vrijdag 1 mei 2015

01052015

Heel veel tekst over Menterwolde vandaag op de pagina's 1 en 3 van het DvhN. Teveel voor mij omdat hier allemaal te verwoorden aan de bar. Ben al aan de late kant, en de dag van de arbeid roept. Moet weer aan het werk, maar leg deze foto's even op de bar die ik van de krant heb geschoten. Wie niet de krant heeft kan deze altijd kopen, maar mailen is ook een optie, dan stuur ik ze op voor de liefhebbers.