Teller

vrijdag 31 oktober 2014

31102014

Wat ik begrepen heb is dat er gisteravond een motie is ingediend door de collegepartijen om het zwembad in Muntendam open te houden en ook die in Meeden. Daarnaast moet er een onderzoek komen naar een nieuw zwembad. In de begrotingsvergadering in November valt de beslissing.

donderdag 30 oktober 2014

30102014

Nog geen krant op de mat, verder heb ik ook niet meer te melden dan dat ook vandaag het Golden Peerd weer is geopend.

woensdag 29 oktober 2014

29102014

Zuidbroek, 28 oktober 2014


Aan de raadsleden en college van B&W van de gemeente Menterwolde

Geachte heer/mevrouw,

Komende donderdag spreekt u in de raadsvergadering over het onderwerp Zwemmen in Menterwolde. In onze brief van 19 oktober hebben wij u geïnformeerd over het standpunt van onze vereniging inzake het rapport van de KNZB. Daarnaast hebben wij u informatie gegeven over o.a. onze vereniging.

De afgelopen dagen hebben wij gemerkt dat heel veel mensen ons steunen om binnen de gemeente Menterwolde actief te blijven als zwemvereniging. Dit sterkt ons en geeft ook nog eens de waarde aan van de ruim 4000 handtekeningen die wij u vorig jaar hebben aangeboden. U begrijpt dat ook wij heel graag actief willen blijven binnen Menterwolde, maar daarvoor zal het nodig zijn dat het zwembad Zuidbroek open blijft of dat er op termijn nieuw zwemwater gerealiseerd kan worden.

In de eerdere discussie over de zwembaden in Menterwolde komt regelmatig de vraag terug of de gemeente wel een commerciële instelling mag subsidiëren. Zwemvereniging De Pinquin heeft hierover navraag gedaan bij een aantal specialisten. Uitkomst is dat er feitelijk drie mogelijkheden zijn om dat als gemeente te doen. We hebben geconstateerd dat op meerdere plaatsen in het land dit ook toegepast wordt, bijvoorbeeld in de zogenaamde Sportfondsenbaden. Wij beschrijven hieronder deze drie mogelijkheden als een handreiking en willen u vragen om deze informatie te gebruiken bij  uw overwegingen.

Hieronder de mogelijkheden voor een decentrale overheid om een commerciële instelling financieel te ondersteunen:

1) Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Diensten van algemeen (economisch) belang zijn (economische) diensten die een publiek belang dienen. Hierbij valt onder andere te denken aan onrendabele openbaarvervoersdiensten, sociale verzekeringsdiensten, publieke omroepdiensten, enzovoort. Overheidsoptreden bij de uitvoering van deze diensten is noodzakelijk, omdat deze diensten anders niet (vanzelf) door de markt naar maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden worden verricht of door de markt zelf worden opgepakt. Er is in die zin sprake van enige vorm van marktfalen.
In de situatie van het Zwembad Zuidbroek is het mogelijk om de gemeentelijke bijdrage te zien als een dergelijke dienst. Dit kan dan ook als zodanig worden vastgelegd. Juist vanwege het feit dat er sprake is van een dienst van publiek belang die je goed kunt omschrijven en er ook sprake is van zogenaamd marktfalen.

Extra informatie DAEB:
Diensten van algemeen economisch belang zijn economische activiteiten die een publiek belang dienen. Omdat ondernemers of overheden die een DAEB uitvoeren zich op ‘een markt’ begeven, onderscheiden deze activiteiten zich van NEDAB.
Doorgaans is er sprake van onrendabele activiteiten en/of van activiteiten die de markt ontoereikend naar (sociaal-) maatschappelijk verantwoorde voorwaarden kan uitvoeren. Hierdoor moeten ondernemingen die met een DAEB belast zijn gecompenseerd worden voor de openbare diensten die zij uitvoeren.
Zonder ingrijpen van de overheid kunnen bepaalde groepen burgers geen gebruik maken van deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan een busverbinding die noodzakelijk is voor grote groepen mensen (ouderen, jongeren, forensen), maar die op basis van economische efficiency niet (meer) zou worden uitgevoerd door vervoersondernemingen. Hiermee onderscheiden DAEB zich ook van gebruikelijke marktactiviteiten, die wel voldoende door de markt worden aangeboden
en die economisch rendabel zijn.
Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) bevinden zich op het grensvlak tussen publieke belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt. Decentrale overheden hebben volgens de Europese regelgeving en de rechtspraak van het Hof van Justitie een ruime beleidsvrijheid bij het omschrijven en laten uitvoeren van DAEB. Deze beleidsvrijheid is echter niet onbegrensd. Concreet betekent dit dat een decentrale overheid een onderneming mag belasten met het uitvoeren van een taak in het publiek belang voor zover de verhoudingen op de interne markt niet onevenredig verstoord worden. Bij het aanwijzen en financieren van een DAEB dient daarom rekening gehouden te worden de staatssteunregels.

2) Een algemene groepsvrijstellingsverordening

Een tweede mogelijkheid voor een decentrale overheid om een bijdrage te geven aan een commerciële instelling is het vestigen van een algemene groepsvrijstellingsverordening.
Voor bepaalde activiteiten mag een gemeentelijke overheid steun geven (ook aan bedrijfsleven), indien duidelijk aangegeven wordt dat het hier gaat om een bepaalde activiteit, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een zwemexploitatie. Vanaf 1 juli 2014 zijn er enkele categorieën toegevoegd. Een van de nieuwe categorieën is sport en sportinfrastructuur.
In de situatie van het zwembad Zuidbroek kan de gemeente gebruik maken van een dergelijke groepsvrijstellingsverordening.
Extra informatie algemene groepsvrijstellingsverordening:
Algemene groepsvrijstellingsverordening
Onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, Nr. 651/2014) zijn veel steuncategorieën vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. De AGVV is voor decentrale overheden een van de meest praktische manieren om steun staatssteunproof te maken, omdat de steuncategorieën nauw aansluiten bij hun beleid. Onder de AGVV is de lichte kennisgevingsprocedure voldoende. Jaarlijkse rapportage is wel verplicht. De oude AGVV (Nr. 800/2008) gold tot eind 2013. Daarna is deze met een half jaar verlengd. Per 1 juli 2014 is de herziene AGVV (Nr. 651/2014) in werking getreden. Veel bestaande categorieën hebben nu hogere maxima en soepelere voorwaarden. De AGVV is uitgebreid met nieuwe categorieën, zoals cultuur en sportinfrastructuur. De Europese Commissie gaat wel meer controleren achteraf.
De volgende steuncategorieën vallen onder de AGVV:
• Regionale steun
• Steun voor het MKB
• Steun om het MKB toegang tot financiering te geven
• Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
• Opleidingssteun
• Steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap
• Steun voor milieubescherming en hernieuwbare energie
• Steun tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen
• Sociale vervoerssteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden
• Steun voor breedbandinfrastructuur
• Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
• Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur
• Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen
De AGVV biedt veel mogelijkheden om steun aan het MKB te geven. Ook grote ondernemingen vallen onder de AGVV. Ad hoc steun aan grote ondernemingen is nu toegestaan, mits het stimulerend effect wordt aangetoond. Steun aan ondernemingen in financiële moeilijkheden is echter niet toegestaan (de-minimissteun is wel mogelijk). De AGVV is niet alleen van toepassing op subsidies, maar onder voorwaarden ook op andere vormen van steun, zoals rentesubsidies, leningen, garantieregelingen en risicofinanciering. Zowel ad hoc en individuele steun als steunregelingen kunnen staatssteunproof worden gemaakt met de AGVV.

3) Een opdracht geven vanuit een overheid

Bij de derde mogelijkheid betreft het een opdracht van de gemeente aan een commerciële instelling. In het geval van het Zwembad Zuidbroek zou dat ook kunnen. Op basis van een algemene beschrijving kan een opdracht verstrekt worden voor het doen verrichten van een werkzaamheid of activiteit. Gedacht kan worden het toegankelijk maken en hebben van een zwembad voor de inwoners van een gemeente of een exactere omschrijving van de resultaten in de vorm van een bestek. Het betreft hier een betaling op basis van werkelijke kosten voor de afgesproken resultaten.

Overig
Verder worden regelmatig vragen aan ons gesteld over de opstelling en houding van Van der Valk. Hierbij willen wij benadrukken dat wij een prima verhuurder-huurder relatie hebben met Van der Valk. In de periode van het opstellen van het rapport van de KNZB hebben ook wij gezien dat Van der Valk op een constructieve wijze meedenkt over de toekomst van de zwembaden in Menterwolde en bereidheid toont om meer inzet te plegen en het gesprek zeker te willen vervolgen. Wij willen onze constatering nog eens bij u benadrukken, omdat wij de indruk hebben dat er regelmatig meningen zijn over Van der Valk terwijl deze niet gebaseerd zijn op eigen ervaringen. Wij willen u dan ook vragen om te zorgen dat de gemeente Menterwolde in gesprek komt of blijft met Van der Valk.

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wil over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 0598-453945, 06-15056443 of per mail altenanico@gmail.com
Tot slot, wij hopen erg dat u samen met ons alles op alles zal zetten om onze zwemvereniging De Pinquin actief te laten zijn in de gemeente Menterwolde. Help mee om de dromen van onze zwemmers te realiseren!

Wij rekenen op u.
Met vriendelijke groet,
Namens alle zwemmers, Nico Altena, voorzitter Zwemvereniging De Pinquin

dinsdag 28 oktober 2014

28102014

PINQUIN VECHT TEGEN SLUITING ZWEMBAD ZUIDBROEK

Zwemvereniging De Pinquin legt zich niet neer bij de keuze van het college van B&W Menterwolde over de toekomst van de zwembaden. Het college van B&W heeft het rapport van de KNZB aan de kant geschoven en kiest ervoor om in 2015 alleen geld te steken in het zwembad in Muntendam. Hiermee moeten de zwembaden in Meeden en Zuidbroek sluiten. Voor Zwemvereniging De Pinquin een onbegrijpelijke keuze.
‘Het college van B&W draait hiermee de nek om van De Pinquin en daarmee voor het  wedstrijdzwemmen in Menterwolde en een levendige club uit Zuidbroek’, zegt voorzitter Nico Altena. Op donderdag 30 oktober is er een debat in de gemeenteraad over de zwembaden en in haar begrotingsvergadering van 13 november valt een definitief besluit. ‘We vechten nu door en hopen op verstandige raadsleden’, aldus Altena. Raadsleden die oog hebben voor het belang van sport, bewegen en het hebben een vereniging die naast zwemmen ook helpen bij andere activiteiten in de dorpen.

Rapport Zwembond
Vlak voor de zomer heeft de Koninklijke Zwembond (KNZB) aangeboden aan de gemeente Menterwolde om een onderzoek te doen naar de zwembaden. Uitgaande van het geldbedrag dat in 2015 beschikbaar is (180.000 euro) heeft de KNZB gekeken of het haalbaar is om alle drie zwembaden in Menterwolde open te houden. Conclusie van de KNZB is dat dit kan. Hiervoor zal het nodig zijn om te gaan werken met de inzet van vrijwilligers, afstemming programma’s en onderlinge samenwerking. Een mooie uitdaging voor alle betrokkenen. Het college van B&W Menterwolde heeft de conclusie uit het rapport niet overgenomen.

Een nieuw zwembad
In het rapport van de KNZB staat ook aangegeven dat op de langere termijn het beter is om te gaan voor een nieuw zwembad. Een zwembad waar alle gebruikers met alle specifieke gebruikerswensen (watertemperatuur bijvoorbeeld) bedient worden. Een dergelijk zwembad kan nu gebouwd worden en heeft de naam van 2521 Gewoon Zwemmen. Natuurlijk vergt dit wel een eenmalig investering, maar het heeft lage exploitatiekosten met weinig onderhoudskosten. Zwemvereniging De Pinquin is enthousiast over een dergelijk nieuw bad en werkt graag mee.

Geld voor zwembaden
De afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage fors afgenomen in Menterwolde tot 180.000 euro. Toch is er ook in de komende jaren ruim 400.000 euro beschikbaar voor investeringen. Het jaarlijkse geld en het beschikbare investeringsgeld geeft wellicht mogelijkheden voor raadsleden om zwemmen voor iedereen mogelijk te maken in Menterwolde.

maandag 27 oktober 2014

27102014

Vanmorgen een artikel in het DvhN over Omroep Menterwolde dat Zaterdadg haar 25 jarig bestaan vierde. Bij het artikel een foto van  de secretaris Jan Smit achter het mengpaneel. Koffie en cake was er voor de bezoekers van de studio in de voormalige gemeentewerf van de gemeente Muntendam. Want ook al is de toekomst van Omroep Menterwolde ongewis, het lokale station is al 25 jaar in de lucht. Genoeg reden voor een feestje. De jongste vrijwilliger, Fabian Moorlag (17) zit achter de knoppen. ,,We zijn aan het verjongen, dat zie je wel’’, zegt Jan Smit, medewerker van het eerste uur van de omroep, tevreden. Moorlag presenteert elke vrijdagavond tussen acht en tien uur ’s avonds met vier vrienden het programma voor de jeugd. ,,Ik vind radio helemaal niet ouderwets.’’ Welke onderwerpen passeren de revue in het jeugdprogramma? ,,Met politiek doen we niets. Dingen zoals windmolens en de herindeling zijn voor ons geen onderwerpen. We hebben het meer over muziek en games’’, zegt hij. Smit kijkt naar de apparatuur die Moorlag handig bedient. ,,Wij begonnen destijds nog met twee pick ups. Na de elpees en de singles kwamen de cd’s. Nu is het allemaal computerspul’’, mijmert hij.  Een mengpaneeltje kostte al tienduizend
gulden en dat hadden we niet’’, zegt Smedeman. Het was een beetje de Gouden Eeuw van de zender in Muntendam, Veel mensen liepen nog warm voor lokale uitzendingen. ,,Als je iemand in de studio uitnodigde, zat hij er al een half uur van te voren. Nu bellen ze vijf minuten van te voren af’’, zegt Smit. Het wordt steeds moeilijker studiogasten te strikken. ,,Vrijwilligers zijn ook steeds lastiger te vinden. Dat merken wij, net als andere verenigingen’’, voegt Smedema toe. Hoeveel mensen luisteren, weten ze niet precies. ,,Ons bereik? Dat ligt moeilijk.’’ De omroep, die werkt met ruim 25 vrijwilligers, bestaat dankzij een kleine subsidie van de gemeente en de inkomsten uit de bingo-uitzending. ,,Die is nog steeds heel populair.’’ Wat de toekomst brengt, weten ze niet. Maar ze vrezen de herindeling, wanneer Menterwolde opgaat in een veel grotere gemeente. ,,Hoe het dan gaat? Geen idee’’, klinkt het somber.

zondag 26 oktober 2014

26102014

Goedemorgen Menterwolde. Goed wakker? Vannacht is de klok en uur terug gegaan. Ik zeg het nog maar even, het Golden Peerd is altijd geopend, maar elders kun je natuurlijk wel een uur te vroeg op de stoep staan.

zaterdag 25 oktober 2014

25102014

Afgelopen dagen was men druk bezig om kabels onder het Winschoterdiep door te trekken in Zuidbroek. Op de foto's de werkzaamheden aan Achter de Wal.


vrijdag 24 oktober 2014

24102014

Het MFC in Noorbroek kreeg de naam Noordsuythoeve, die werd bedacht door de Noordbroekster Jantien Lambeck. Hopen dat de oneffenheden met de gemeente snel zijn opgelost, het bestuur weer plaats neemt, en dat Noord- en Zuidbroek jaren plezier mogen beleven aan een prachtig gebouw. Nu nog wel even de acties hervatten om de rest van de ton boven tafel te trekken die nog ontbreekt.

donderdag 23 oktober 2014

23102014

Gisteren een discussie over de zwembaden, waarop laat nog is gereageerd door de voorzitter van de Pinquin. Vandaag open ik hiermee voor diegene die zo laat niet meer in de kroeg komen.

Appie, rapport KNZB staat op website gemeente.

Ik begrijp niet alle reacties van oa de raadsleden.

VB:
-wanneer al duidelijk was dat Van der Valk geen subsidie meer kan krijgen, waarom heeft de raad dan het college opdracht gegeven voor een onderzoek door de KNZB?;
- bij de start van het onderzoek is door de gemeente 180.000,- aangegeven als kader en niet de getallen die jij nu noemt;
- een commerciele instelling kan gewoon een subsidie krijgen van een gemeente. Zeker wanneer het wordt benoemd als dienst van algemeen economisch belang. 

Anja:
- De KNZB heeft duidelijk aangegeven wat de redenering is over de exploitatie van Van der Valk. Ook Chris geeft een toelichting. Je kunt daar boos om zijn, maar je kan het ook gewoon omdraaien. Ik heb de afgelopen twee maanden een heel andere Van der Valk gezien. Een concern dat wil samenwerken, een programma wil afstemmen en ook inzet van personeel wil doen in andere baden. Helaas komt dit weinig naar voren, maar deze houding is wellicht heel veel waard. Ik hoop dat je daar nog eens goed over wilt nadenken;

Chris: 
ik deel je conclusie niet dat met de huidige situatie niet alle baden kunnen openblijven. Je moet hier nog wel wat voor doen. Jammer is dat ik niemand, tot nu toe, hoor over het feit dat de komende 2 jaar er ook 400.000 euro beschikbaar is voor investeringen. Nu is het voorstel om dat te besteden aan een koffiezetapparaat in het zwembad Muntendam. Je kunt dit toch ook op een slimme wijze inzetten voor de 3 zwembaden. Of is het wellicht beter om te gaan werken aan een nieuw zwembad. Een zwembad 2521 voor ALLE doelgroepen. Mogelijk is dit op termijn goedkoper in exploitatie en investering. Kijk maar eens op de website 2521.nl!

Tot slot, alle zwemmers van De Pinquin zijn teleurgesteld in het standpunt van het college B&W. Wij hopen natuurlijk dat onze volksvertegenwoordigers alles op alles zetten om een levendige zwemclub te behouden, zoals ik ook al in een brief schreef aan de raadsleden. Ik reken op jullie en natuurlijk ook op de gasten bij Appie! 

Groeten, Nico Altena, voorzitter Zwemvereniging De PInquin

woensdag 22 oktober 2014

22102014

B en W heeft laten weten dat men alleen het bad in Muntendam open wil houden. Het is aan de raad of men het college daarin zal volgen de komende raadsvergadering. Het alternatief dat door de zwembond is voorgesteld om voor de beschikbare 180.000 Euro alle baden open te houden lijkt voor het college geen optie, omdat de entreegelden dan drastisch moeten worden verhoogd. Als de coalitie het voorstel steunt is het einde verhaal voor de zwembaden in Meeden en Zuidbroek. Ook de zwemvereniging De Pinquin zal buiten de gemeente naar een alternatief op zoek moeten. Het zou meer dan jammer zijn voor de zwemsport in Menterwolde en ruime omgeving als het 25 meter wedstrijdbad aan de A7 haar deuren moet sluiten.

maandag 20 oktober 2014

20102014

Morgen is het al weer de Zuidlaarder markt. het weer zit niet echt mee. Regen en harde windstoten, echt herfst dus.

zondag 19 oktober 2014

19102014

Onderstaande brief kreeg ik van Ceer die werd gestuurd aan mensen in het Westerkwartier die op dit moment hulp in de huishouding hebben.


Onderwerp: Wijzigingen in hulp bij het huishouden 1 per 2015
Contactpersoon: mevrouw C. Huizing
Leek, 15 oktober2014
Geachte heer, mevrouw,
De gemeenten Grootegast, Leek, Maram en Zuidhorn (het Westerkwartier) zijn van plan om vanaf 1 januari 2015 hulp bij het huishouden 1 gefaseerd af te schaffen. Deze keuze past in de Visie op het sociale domein in het Westerkwartier. We verwachten van alle inwoners in het Westerkwartier dat ze zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zelfstandig hulp organiseren.
De gemeenteraden van het Westerkwartier moeten nog een besluit nemen over de wijze waarop hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2015 wordt georganiseerd. We verwachten dat dit in november 2014 gebeurt.
Waarom ontvangt u deze brief? U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over ons voornemen om de hulp bij het huishouden 1 stop te zetten. Omdat u op dit moment gebruikmaakt van deze voorziening heeft deze beleidswijziging ook gevolgen voor uw persoonlijke situatie.
Wat gaat het nieuwe beleid betekenen?
Het is de bedoeling dat alle inwoners in het Westerkwartier die hulp nodig hebben bij het huishouden, dit zelf organiseren en/of financieren. Als u bij dit zelf organiseren en/of financiële problemen ervaart, kunt u dit met een Wmo-consulent van de gemeente bespreken. In dit gesprek komt aan de orde of u op hulp kunt rekenen binnen uw sociale netwerk (familie, vrienden, buren of andere mensen in uw directe omgeving). Als dit niet geval is, komt de mogelijkheid aan de orde om particuliere hulp in te kopen en de kosten die hier tegenover staan. Mocht u aangewezen zijn op het zelf inkopen van hulp en dit niet kunnen betalen, dan kunt u afhankelijk van uw inkomenssituatie gebruik maken van een compensatieregeling hulp bij het huishouden.
U kunt deze optie met uw Wmo-consulent bespreken. Wanneer gaan de wijzigingen in?
Het moment waarop van u wordt verwacht de hulp zelf te organiseren, is afhankelijk van uw indicatie:
Wanneer uw indicatie afloopt voor 1 januari 2015, betekent dit dat u de hulp vanaf 1 januari 2015 zelf moet organiseren. Wanneer uw indicatie afloopt voor 1 juli 2015, betekent dit dat u de hulp vanaf het einde van uw indicatie zelf moet organiseren. Wanneer uw indicatie afloopt na 1 juli 2015 dan zetten we uw indicatie stop per 1 juli 2015. Vanaf dat moment wordt van u verwacht de hulp zelf te organiseren. De einddatum van uw indicatie vindt u op de beschikking die u van ons bij de toekenning hebt gekregen.

zaterdag 18 oktober 2014

18102014

De Stichting Multifunctioneeel Centrum Noordbroek zegt dat de gemeente Menterwolde afspraken niet is nagekomen las ik vanmorgen in het DvhN ,,Dit ondanks dat we verschillende keren hebben gewezen op deadlines’’, zegt de afgetreden stichtingsvoorzitter Marc Hesp. Hij wijst de suggestie dat het opstappen van het bestuur een dreigement is om de gemeente tot spoed te manen van de hand. ,,Dat zou heel onbehoorlijk zijn. Het is ook geen dreigement. We zijn opgestapt omdat we de verantwoordelijkheid op deze manier niet kunnen en willen nemen.’’ Volgens het bestuur is een aantal zaken vijf dagen voor de officiële opening nog niet op orde. ,,Hierbij valt te denken aan verzekering, technische staat, brandveiligheid, ontruimingsinstallatie en -instructie en elektrotechnische inspectie’’, staat in een verklaring. Bovendien is het gebouw nog niet officieel aan de stichting overgedragen en ontbreken noodzakelijke vergunningen.
Verantwoordelijk wethouder Jan Batelaan zegt dat hij de hand in eigen boezem steekt waar het gaat om ‘de papierwinkel’. ,,Maar we staan als gemeente Menterwolde garant voor de veiligheid van de gebruikers van het gebouw. We hadden de papieren eerder op orde moeten hebben, maar soms nemen procedures meer tijd in beslag dan van tevoren bedacht.’’ De verhuizing van de Inspecteur Amerikaschool naar het nieuwe pand gaat gewoon door. Batelaan: ,,En er komt wel een openingsfeest.’’  Ook de ‘Wellness & Aging beurs’ die vandaag in het MFC gepland is, gaat door.

vrijdag 17 oktober 2014

17102014

Het nieuwe multifunctioneel centrum in Noordbroek wordt Woensdag om 10.30 uur officieel geopend. Daarna is er een cultureel programma. Dan wordt ook het lied gezongen dat leerlingen van de Inspecteur Amerikaschool met de Groninger chansonnier Roel van der Zee, musicus Eddie Loonstra, dichter Ronald
Ohlsen en leden van het Noordpoolorkest hebben ingestudeerd. De naam van het pand wordt rond 12.00 uur bekendgemaakt. Aansluitend kan iedereen het gebouw bekijken.

donderdag 16 oktober 2014

16102014

Ik wilde een filmpje hier op de beamer zetten, maar dat lukt niet meer. Of ik doe wat verkeerd, of er is iets verandert bij Blogspot. Kan natuurlijk wel de link geven: Opening NNTTM door F. Kor.

woensdag 15 oktober 2014

15102014

Enexis vervangt de bestaande kanaalkruising van kabels en leidingen in het Winschoterdiep. Deze werkzaamheden duren van 9 tot en met 24 oktober. In de week van 13-17 Oktober vindt een boring plaats onder het Winschoterdiep in Zuidbroek.
De werkzaamheden brengen verkeershinder met zich mee voor de volgende straten: Winschoterdiep, W.A. Scholtenweg, Achter de Wal en Couperusstraat. Het verkeer wordt middels borden omgeleid. Bij bepaalde werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.
De bewoners krijgen ook nog persoonlijk bericht van Enexis.
Vragen? Bel dan met de klantenservice van Enexis, tel. (0900) 780870
De schuine buis die je op de foto ziet geleidt een boor die onder het Winschoterdiep door gaat en op de parkeerplaats naast de Meierhof weer boven de grond komt. Een muisklik op de foto, die ik kreeg van Jan,doet de foto vergroten.

dinsdag 14 oktober 2014

14102014

De locaties Meeden en Eekerpolder bij Scheemda worden meegenomen in het al vergevorderde onderzoek naar de milieueffecten van een grootschalige windenergiepark langs de N33 las ik in het DvhN vanmorgen. Dat heeft minister Henk Kamp gisteren in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat de bouw van een windpark bij Meeden een stap dichterbij komt. De provincie verzocht de minister de locatie ten |Noorden van Meeden mee te nemen in het zogeheten mer-onderzoek.
Dat Kamp het gebied bij Meeden in procedure neemt, houdt in dat ons voorstel een serieuze kans krijgt’’, aldus gedeputeerde William Moorlag. Actiegroep Storm Meeden, gemeente Menterwolde, Dorpsbelangen van Scheemda en Westerlee, Stichting Oldambt windmolen vrij en Stichting Landschap Oldambt, vrezen dat naburige dorpen meer geluidsoverlast van turbines krijgen dan de provincie wil doen geloven.

maandag 13 oktober 2014

13102014

De kroeg is geopend, maar de kastelein is gaan lopen. Tot later vandaag.

zondag 12 oktober 2014

12102014

Op 27 September hing er een foto van een wespennest achter de toog in een nestkastje. Naar nu blijkt is het toch een bouwsel van Hoornaars. SiKo stuurde onderstaande foto..


zaterdag 11 oktober 2014

11102014

Gisteren is het treinmuseum in Zuidbroek geopend door Staatssecretaris Mansveld. Het NNTTM aan de Stationsstraat 5 in Zuidbroek is vanaf vandaag elke zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op www.nnttm.nl.


vrijdag 10 oktober 2014

10102014

De eerste werkmarkt van Menterwolde trok gisteren tientallen bezoekers naar de Heemtuin in Muntendam las ik in het DvhN.  Voor betaald en vrijwilligers werk. Bij voeg- en onderhoudsbedrijf Roblo in Zuidbroek komen ze om in de opdrachten, maar ze hebben geen mensen om ze uit te voeren. Een luxeprobleem, erkent eigenaar Jimmy Roelvink. De ondernemer bemant een van de meer dan dertig stands. ,,Er worden veel banenmarkten georganiseerd’’, zegt wethouder Lian Veenstra, die de openingshandeling verricht. ,,Maar het
prettige van deze markt is dat hij klein is en dat er bedrijven uit eigen buurt staan.’’ Dat geldt niet voor de Landkreis Leer, die Menterwolmers warm maakt om in Duitsland te werken. ,,We hebben goede contacten met de gemeente Oldambt, maar Menterwolde ligt net wat verder bij de grens vandaan’’, zegt Johann Willms van het Zentrum für Arbeit in Leer. ,,Maar voor wie dat niet erg vindt, wij hebben een groot tekort aan bouwvakkers, heftruckchauffeurs, noem maar op. De Duitsers willen alleen maar werk met een Krawatte (stropdas).’’ Het Noord-Nederlands Treinen Tram museum, dat vandaag open gaat, is er ook. ,,Ook na de opening is er nog genoeg vrijwilligerswerk te doen’’, zegt voorzitter Jur Stavast. We kunnen nog
steeds vrijwilligers gebruiken.’’

donderdag 9 oktober 2014

09102014

De brandweer in Menterwolde is op zoek naar nieuwe mensen. Op korte termijn verlaten een aantal brandweerlieden het korps wegens de gevorderde leeftijd. Het liefst heeft men inwoners van Zuidbroek omdat daar ook de kazerne is gevestigd.

woensdag 8 oktober 2014

08102014

Menterwolmer Spetterende Zwemestafette 2014!

Op vrijdagavond 31 oktober 2014 organiseert zwemvereniging de Pinquin een gezellige zwemestafette voor jong en oud uit de gemeente Menterwolde. Het idee is om in een half uur met een team van minimaal 6 en maximaal 10 personen zo snel mogelijk banen heen en weer te zwemmen. Elke baan heeft  bijzondere hindernissen waar de deelnemers overheen en soms onderdoor moeten zwemmen.
‘We hopen dat veel verschillende teams gaan meedoen’, zegt Pinquin secretaris Erik Meijer. Het zal erg leuk zijn dat mensen uit een straat, woonwijk of een groepje van een sportclub of een andere vereniging uit de gemeente Menterwolde met elkaar de strijd willen aan gaan met deze ludieke estafette. Alle deelnemers moeten wel kunnen zwemmen. Verkleed aan de start komen is natuurlijk nog leuker!
De Menterwolmer Spetterende Zwemestafette 2014 zal om 19.15 uur starten tot ongeveer 21.00 uur in het Zwembad Zuidbroek. De Pinquin wil op deze wijze nog eens onderstrepen dat zwemsport en bewegen in het water leuk en goed is voor iedereen. ‘Ook willen we het belang van het openhouden van de zwembaden in onze gemeente Menterwolde nogmaals op een positieve wijze onder de aandacht brengen’, aldus Meijer.
Teams kunnen zich inschrijven via een aanmeldformulier op de website van De Pinquin, www.depinquin.nl of via  de Facebook-pagina van de zwemvereniging. Ook wanneer teams niet helemaal met 6 personen zijn is, in overleg, opgave mogelijk.
Kortom schrijf je in met familie, vrienden, buren of je vereniging, doe mee en heb veel zwemplezier op 31 oktober 2014!

dinsdag 7 oktober 2014

07102014

Ik las in het DvhN dat wethouder Batelaan donderdagavond om 18.30 uur officieel de nieuwe Bibliotheek op de Europaschool in Muntendam opent. Hij geeft daarmee ook het startsein voor het project Lezen is leuk!’. Het project is specifiek gericht op basisscholen in de krimpgebieden Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Honderd scholen in deze gebieden krijgen een speciale boekenkast met actuele boeken. Na de officiële openingshandeling worden de kinderen van groep 1 tot en met 4 voorgelezen door Wil de Jong. De kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen kijken naar een theatervoorstelling van Vertellus. Alle scholen in Muntendam doen mee met het project. De schoolbibliotheken op cbs De Parel en obs Burgemeester Verkruisen zijn al op 30 september geopend.

maandag 6 oktober 2014

06102014

Nog geen krant op de mat, dus een korte opening. De werkweek is weer begonnen, moet nu ook gaan.

zondag 5 oktober 2014

05102014

Ceer maakt zich zorgen over de Zorg in Nederland. Hij stuurde een reeks foto's van de demonstratie in Leek waarvan ik er eentje plaats. Toch weer een foto op de Zondag, maar zonder geel vlak.


zaterdag 4 oktober 2014

04102014

Ik ga nu op bed, maar heb mij voorgenomen om uit te slapen. Omdat er altijd klanten zijn die vroeg naar binnen willen, open ik nu de kroeg reeds. En waar zij het over zullen hebben, dat verneem ik later vandaag wel.

vrijdag 3 oktober 2014

03102014

Energienetwerkbeheerder Enexis vervangt vanaf volgende week de kanaalkruising van kabels en leidingen in het Winschoterdiep bij Zuidbroek. De werkzaamheden duren van 9 tot en met 24 Oktober. Het verkeer moet in die periode rekenen op stremmingen op het Winschoterdiep en de W.A. Scholtenweg. De Couperusstraat is vanaf Achter de Wal gestremd voor alle verkeer, de Couperusstraat is alleen bereikbaar via de Vondelsingel.

donderdag 2 oktober 2014

02102014

Zorg over de zorg, dat heeft waarschijnlijk iedereen. Eerder deze week kwamen hier twee visies van politieke partijen voorbij. Geld is vaak het probleem, het niet voorhanden hebben daarvan in voldoende mate, maar ook de wijze van organiseren. Dat laatste heb ik geen zicht op, dat eerste wel. Er kan op sommige terreinen nog wel bezuinigd worden, zodat er geld vrij komt in de begroting voor de zorg. Want wij zouden ons moeten schamen om ouderen niet de zorg te geven die ze verdienen, want zij waren het die voor het merendeel van ons gezorgd hebben dat wij het goed hebben.

woensdag 1 oktober 2014

01102014

Met een workshop leren basisschoolkinderen uit de gemeente Menterwolde met ingang van vandaag hoe ze gezond en lekker kunnen koken. De workshops vinden in totaal zes keer plaats op de woensdagmiddag. Dat gebeurt in de Heemtuin in Muntendam. De jongens en meisjes koken met verse producten en onverwachte smaken. Als alles klaar is, gaan ze samen aan tafel om hun eigen gemaakte maaltijd op te eten. De deelnemers komen uit de groepen vijf tot en met acht.